4-(2-phenylcyclohex-4-enyl)-4-hydroxybutan-2-one

4-(2-phenylcyclohex-4-enyl)-4-hydroxybutan-2-one