Methylene-(3-trimethylsilylphenyl)amine

Methylene-(3-trimethylsilylphenyl)amine