2,2-Dimethyl-5-(phenylazo)-1,3-dioxane-4,6-dione

2,2-Dimethyl-5-(phenylazo)-1,3-dioxane-4,6-dione