Ethyl 5-methyl-3-(2-nitrophenyl)-2-phenyl-5-isoxazolidinecarboxylate

Ethyl 5-methyl-3-(2-nitrophenyl)-2-phenyl-5-isoxazolidinecarboxylate