Methyl 2-[4-chlorophenyl]-7-chloro-6-methoxy-4-quinolyl ketone

Methyl 2-[4-chlorophenyl]-7-chloro-6-methoxy-4-quinolyl ketone