2-Acetoxyethyl p-nitrophenyl sulfone

2-Acetoxyethyl p-nitrophenyl sulfone