2-t-Butyl-5-methyl-5-(2-nitro-1-phenyl-allyl)-[1,3]dioxolan-4-one

2-t-Butyl-5-methyl-5-(2-nitro-1-phenyl-allyl)-[1,3]dioxolan-4-one