1-(diaminomethylidene)-2-(4-ethoxy-3-nitrophenyl)guanidine

1-(diaminomethylidene)-2-(4-ethoxy-3-nitrophenyl)guanidine