3-[1-[p-Chlorophenyl]-1-ethoxyethyl]piperidine

3-[1-[p-Chlorophenyl]-1-ethoxyethyl]piperidine