3-methyl-3-phenyloxirane-2-carbonitrile

3-methyl-3-phenyloxirane-2-carbonitrile