3,3-Dimethyl-1,4-diphenylazetidin-2-imine

3,3-Dimethyl-1,4-diphenylazetidin-2-imine