N-(2,6-Dimethyl-phenyl)-2-(2-methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-acetamide

N-(2,6-Dimethyl-phenyl)-2-(2-methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-acetamide