3-(2-Nitrophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one

3-(2-Nitrophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one