8-Dimethyl(ethyl)silyloxypentadecane

8-Dimethyl(ethyl)silyloxypentadecane