7-Dimethyl(ethyl)silyloxytetradecane

7-Dimethyl(ethyl)silyloxytetradecane