3-Ethyl(dimethyl)silyloxypentadecane

3-Ethyl(dimethyl)silyloxypentadecane