Methyl 3-ethyl-3-methylhenicosanoate

Methyl 3-ethyl-3-methylhenicosanoate