Methyl 15-ethylheptadecanoate

Methyl 15-ethylheptadecanoate