2-(2-[(2-Chloroethyl)sulfanyl]ethoxy)propane

2-(2-[(2-Chloroethyl)sulfanyl]ethoxy)propane