2-(3-chlorophenyl)-6-fluoro-5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H-benzimidazole

2-(3-chlorophenyl)-6-fluoro-5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H-benzimidazole