1-(3-Chloro-2-pyrazinyl)-2-methyl-1-propanone

1-(3-Chloro-2-pyrazinyl)-2-methyl-1-propanone