8-methyl-5-(3-methylbutanoyl)nonane-2,6-dione

8-methyl-5-(3-methylbutanoyl)nonane-2,6-dione