3-[Hydroxy(2-nitrophenyl)methyl]-2-hexanone

3-[Hydroxy(2-nitrophenyl)methyl]-2-hexanone