3,6-Dichloro-4-[4-methylpiperazin-1-yl]pyridazine

3,6-Dichloro-4-[4-methylpiperazin-1-yl]pyridazine