2-Methyl-N-[2,2,2-trichloro-1-(2,4-dinitrophenoxy)ethyl]propanamide

2-Methyl-N-[2,2,2-trichloro-1-(2,4-dinitrophenoxy)ethyl]propanamide