N-(5-Chloro-2,2-dimethyl-1-phenyl-pentylidene)isopropylamine

N-(5-Chloro-2,2-dimethyl-1-phenyl-pentylidene)isopropylamine