8-Hydroxy-5-isopropyl-2-nonanone

8-Hydroxy-5-isopropyl-2-nonanone