4-(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)-2-butanone

4-(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)-2-butanone