Pyrazole-4-carbonitrile, 3-acetyl-5-(4-chlorophenyl)-1-(4-methylphenyl)-

Pyrazole-4-carbonitrile, 3-acetyl-5-(4-chlorophenyl)-1-(4-methylphenyl)-