1-[5-Hydroxy-2-methyl-1-(p-tolyl)-3-indolyl]ethanone

1-[5-Hydroxy-2-methyl-1-(p-tolyl)-3-indolyl]ethanone