6-Methyl-2-(2-oxiranyl)-2-heptanol

6-Methyl-2-(2-oxiranyl)-2-heptanol