5-Methyl-1-(2-nitro-4-trifluoromethyl-phenyl)-1H-[1,2,3]triazole-4-carboxylic acid methyl ester

5-Methyl-1-(2-nitro-4-trifluoromethyl-phenyl)-1H-[1,2,3]triazole-4-carboxylic acid methyl ester