Piperazine, 1-methyl-4-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)-

Piperazine, 1-methyl-4-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)-