2-(3,4-dichlorophenyl)-1-[4-(5-fluoropentyl)piperazin-1-yl]ethanone

2-(3,4-dichlorophenyl)-1-[4-(5-fluoropentyl)piperazin-1-yl]ethanone