2-Methyl-cis-7,8-epoxynonadecane

2-Methyl-cis-7,8-epoxynonadecane