3,3-Dimethyl-1-[(phenylsulfanyl)carbonyl]butyl acetate

3,3-Dimethyl-1-[(phenylsulfanyl)carbonyl]butyl acetate