Butan-1-one, 1-[4-(2-fluoro-5-methyl-4-nitrophenyl)-1-piperazinyl]-

Butan-1-one, 1-[4-(2-fluoro-5-methyl-4-nitrophenyl)-1-piperazinyl]-