1-(3,3,5-trimethylazepan-1-yl)ethanone

1-(3,3,5-trimethylazepan-1-yl)ethanone