17-(1,5-Dimethylhexyl)-10,13-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)hexadecahydrocyclopenta[a]phenanthrene

17-(1,5-Dimethylhexyl)-10,13-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)hexadecahydrocyclopenta[a]phenanthrene