17-(1,5-Dimethylhexyl)-10,13-dimethyl-4-vinylhexadecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol

17-(1,5-Dimethylhexyl)-10,13-dimethyl-4-vinylhexadecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol