1-[2-(4-Bromophenyl)-4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-5-yl]ethanone

1-[2-(4-Bromophenyl)-4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-5-yl]ethanone