ethyl 6-bromo-2-(carbamoylamino)-7-hydroxy-1-benzothiophene-3-carboxylate

ethyl 6-bromo-2-(carbamoylamino)-7-hydroxy-1-benzothiophene-3-carboxylate