methyl 3-(2-isobutyrylhydrazino)-4-(propylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate

methyl 3-(2-isobutyrylhydrazino)-4-(propylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate