4-(2-Acetoxyphenyl)-1-ethyl-3-methyl-5-(4-nitrophenyl)pyrazole

4-(2-Acetoxyphenyl)-1-ethyl-3-methyl-5-(4-nitrophenyl)pyrazole