3-[3,4-Dichlorophenyl]-6-[4-methyl-1-piperazinyl]-1,2,4,5-tetrazine

3-[3,4-Dichlorophenyl]-6-[4-methyl-1-piperazinyl]-1,2,4,5-tetrazine