Furazan, 3-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-phenyl-

Furazan, 3-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-phenyl-