1-[4-(methylamino)-2-(trichloromethyl)pyrimidin-5-yl]ethanone

1-[4-(methylamino)-2-(trichloromethyl)pyrimidin-5-yl]ethanone