6-[n-Hexyloxy]-4-methyl-8-nitro-5-[3-trifluoromethylphenoxy]quinoline

6-[n-Hexyloxy]-4-methyl-8-nitro-5-[3-trifluoromethylphenoxy]quinoline