methyl 3-chloro-4-(propylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate

methyl 3-chloro-4-(propylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate