2-[(1-Hexadecylpyrrolidin-2-ylidenamino)-(4-methoxyphenyl)-methylene]malononitrile

2-[(1-Hexadecylpyrrolidin-2-ylidenamino)-(4-methoxyphenyl)-methylene]malononitrile